2009

2. januar 2009: "Kære børn; lev om stor himmelsk nåde bliver udøst over jer, forbliver jeres hjerter dog hårde og uden svar. Mine børn, hvorfor overgiver I ikke jeres hjerter helt til mig? Jeg ønsker kun at fylde dem med fred og frelse – min Søn. Med min Søn vil jeres sjæl blive rettet imod ædle mål, og I vil aldrig gå fortabt. Selv i det største mørke vil I finde vejen. Mine børn, beslut jer for et nyt liv med min Søn på jeres læber. Tak."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. januar 2009)

25. januar 2009: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn. Måtte bønnen blive som et sædekorn for jer, som I lægger i mit hjerte, som jeg vil overgive for jer til min Søn Jesus til frelse for jeres sjæle. Mine kære børn, jeg ønsker, at enhver af jer vil forelske sig i det evige liv, som er jeres fremtid, og at alle jordiske ting må hjælpe jer til at komme nærmere til Gud vor Skaber. Jeg er blevet så længe hos jer, fordi I går den gale vej. Kun ved min hjælp, mine kære børn, vil I åbne jeres øjne. Der er mange, som forstår, at når de lever mine budskaber, så går de på hellighedens vej imod evigheden. Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. januar 2009)

2. februar 2009: ”Kære børn. Med et moderligt hjerte ønsker jeg i dag at minde jer om at være opmærksomme på Guds uendelige kærlighed og den tålmodighed, som følger af den. Faderen sender mig og venter. Han venter på, at jeres åbne hjerter skal være rede til Hans værk. Han venter på, at jeres hjerter skal blive forenet i kristen kærlighed og nåde i min Søns ånd. Spild ikke tiden, børn, for I er ikke herrer over den. Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. februar 2009)

25. februar 2009: ”Kære børn! I denne tid med afkald, bøn og bod kalder jeg jer igen: Gå hen og bekend jeres synder, for at nåden må åbne jeres hjerte og tillade, at den forvandler jer. Omvend jer, mine kære børn, åbn jer for Gud og den plan, Han har for hver enkelt af jer. Tak, at I har fulgt mit kald.!”
(Marijas månedlige budskab den 25. februar 2009)

2. marts 2009: ”Kære børn. Jeg er her hos jer. Jeg ser ind i jeres sårede og hvileløse hjerter. I er fortabt, mine børn. Jeres sår af synden bliver større og adskiller jer stadig mere fra den virkelige sandhed. I søger håb og trøst de forkerte steder, mens jeg tilbyder jer den sande tilbedelse, som er næret af kærlighed, offer og sandhed. Jeg giver jer min Søn.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. marts 2009)

18. marts 2009:
”Kære børn! I dag kalder jeg jer til alvorligt og længe at se ind i jeres hjerter. Hvad ser I derinde? Hvor er min Søn i dem, og hvor er ønsket om at følge mig til Ham? Mine børn, lad bodens tid blive en tid, hvor I spørger jer selv: ”Hvad ønsker min Gud af mig personligt? Hvad skal jeg gøre? Bed, fast og hav et hjerte, som er fuldt af barmhjertighed. Glem ikke jeres hyrder. Bed om, at de ikke går fortabt, men at de forbliver i min Søn, så at de kan være gode hyrder for deres hjord.”
Vor Frue så på alle de tilstedeværende og tilføjede: ”Igen siger jeg jer, hvis I vidste, hvor meget jeg elsker jer, ville I græde af glæde. Tak.”
(Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2009)

25. marts 2009:”Kære børn! I denne forårstid, når alt vågner af vintersøvnen, må I også vække jeres sjæle op med bøn, så at de kan blive rede til at modtage lyset fra den opstandne Jesus. Små børn, lad Ham drage jer tættere til sit hjerte, så at I kan åbne jer for det evige liv. Jeg beder for jer og går i forbøn hos Den Højeste for jeres oprigtige omvendelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts 2009)

2. april 2009: ”Kære børn, Guds kærlighed er i mine ord. Mine børn, det er kærligheden, som længes efter at vende jer om til retfærdighed og sandhed. Det er kærligheden, som ønsker at frelse jer fra bedrag. Og hvad med jer, mine børn? Jeres hjerter bliver ved at være lukkede: De er hårde og svarer ikke på mine kald. De er hykleriske. Med moderlig kærlighed beder jeg for jer, fordi jeg ønsker for jer alle, at I må opstå i min Søn. Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2009)

25. april 2009: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer alle til at bede for fred og at bære vidnesbyrd om det i jeres familier, så at freden må blive den største skat på denne fredløse jord. Jeg er jeres Fredens Dronning og jeres Mor. Jeg ønsker at lede jer på vejen til den fred, som kun kan komme fra Gud. Derfor: Bed, bed, bed. Tak, fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. april 2009)

2. maj 2009: Ifølge Mirjana: ”Vor Frue var meget bedrøvet.  Hun gav os kun et budskab og velsignede os.”
Her følger det budskab, som blev givet af Vor Frue:

”Kære børn! Allerede gennem lang tid har jeg nu givet jer mit moderlige hjerte og tilbudt jer min Søn. I afviser mig. I tillader synden at besejre jer mere og mere. I tillader, at den behersker jer og tager jeres dømmekraft fra jer. Mine stakkels børn. Se jer omkring og se tidens tegn. Tror I, I kan klare jer uden Guds velsignelse? Lad ikke mørket omslutte jer. Kald på min Søn fra dybet af jeres hjerte. Hans navn spreder selv det dybeste mørke. Jeg vil være hos jer. I skal bare kalde på mig: ’Mor, her er vi, kom og før os’ Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. maj 2009)

25. maj 2009:”Kære børn! I denne tid kalder jeg jer alle til at bede for, at Helligånden må komme over enhver døbt skabning, så at Helligånden kan forny jer alle og kan føre jer ad vejen, hvor I kan bevidne jeres tro – jer selv og alle dem, som er langt borte fra Gud og Hans kærlighed. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos den Allerhøjeste. Tak, fordi I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj 2009)

2. juni 2009: “Kære børn! Min kærlighed søger jeres fuldkomne og betingelsesløse kærlighed, som ikke lader jer uforandrede, men den vil forvandle jer og lære jer tillid til min Søn. Mine børn, med min kærlighed redder jeg jer og gør jer til sande vidner om min Søns godhed. Derfor, mine børn, vær ikke bange for at være vidner om kærligheden i min Søns navn. Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juni 2009)

25. juni 2009: "Kære børn! Glæd jer med mig, omvend jer i glæde og tak Gud for den gave, at jeg må være til stede hos jer. Bed om, at Gud må være i  jeres hjerte og være midtpunktet i jeres liv, og lad jeres liv være et vidnesbyrd, min kære børn, for at hver eneste skabning må føle Guds kærlighed. Vær mine udstrakte hænder til hver eneste skabning, for at den kan nærme sig kærlighedens Gud. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi i har fulgt mit kald!"
(Marijas månedlige budskab den 25. juni 2009)

25. juni 2009: Åbenbaringen varede 10 minutter, og Ivanka modtog den i sit hjem. Ved åbenbaringen var kun Ivankas familie tilstede, hendes mand og hendes tre børn. Efter åbenbaringen sagde seeren Ivanka: "Gudsmoder blev hos mig i 10 minutter. Hun talte med mig om den 10. hemmelighed. Gudsmoder sagde til mig: "Kære børn! Jeg kalder jer til at være fredens apostle. Fred, Fred, Fred!"
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2009)

2. juli 2009: "Kære børn! Jeg kalder jer, fordi jeg har brug for jer. Jeg har brug for hjerter, som er parat til uendelig kærlighed, hjerter som ikke er tynget af ligegyldigheder – hjerter, som er parat til at elske, som min Søn har elsket – som er parat til at ofre sig selv, som min Søn har ofret sig selv. Jeg har brug for jer. For at komme med mig, må I tilgive hinanden, tilgive andre og bøje jer for min Søn. Bed Ham også for dem, som ikke har lært Ham at kende, dem, som ikke elsker Ham. Derfor har jeg brug for jer; derfor kalder jeg jer. Jeg takker jer."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juli 2009)

25. juli 2009: "Kære børn! Lad denne tid blive en bønnens tid for jer. Tak fordi I har fulgt mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juli 2009)

2. august 2009: "Kære børn! Jeg kommer for med moderlig kærlighed at vise  jer den vej, I skal gå for at komme til at ligne min Søn så meget som muligt, og således komme Gud nærmere og blive Gud mere velbehagelige. I må ikke afvise min kærlighed. Afvis ikke frelsen og det evige liv på grund af dette livs forgængelighed og tomhed. Jeg er hos jer for at føre jer og for at formane jer som jeres Moder. Kom med mig."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. august 2009)

25. august 2009:"Kære børn! I dag kalder jeg jer på ny til omvendelse. Mine børn. I er ikke hellige nok, og I udstråler ikke hellighed til andre. Derfor: Bed, bed, bed og arbejd på den personlige omvendelse, for at I for de andre kan blive et tegn på Guds kærlighed. Jeg er hos jer og fører jer til den evighed, som hvert hjerte skal længes efter. Tak, at I har fulgt mit kald".
(Marijas månedlige budskab den 25. august 2009)

2. september 2009: "Kære børn; i dag vil jeg med mit moderlige hjerte lære jer at tilgive, totalt og betingelsesløst. I lider under uretfærdighed, bedrag og forfølgelse, men i alt dette er I endnu nærmere og endnu kærere for Gud. Mine børn, bed om kærlighedens gave. Kun kærligheden  tilgiver alt, sådan som min Søn tilgiver – følg Ham. Jeg er hos jer, og jeg beder om, at I, når i kommer til jeres Fader, kan sige:"Her er jeg Fader, jeg har fulgt din Søn, Jeg havde kærlighed, og jeg tilgav af hjertet, fordi jeg troede på din dom og stolede på dig. Tak."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september 2009)

25. september 2009:"Kære børn, arbejd udholdende og med glæde på jeres omvendelse. Bring alle jeres glæder og sorger til mit uplettede hjerte, for at jeg kan føre jer alle til min elskede Søn, så at I kan fnde glæde i Hans hjerte. Jeg er hos jer for at undervise jer og føre jer til evigheden. Tak, fordi I har fulgt mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. september 2009)

2. oktober 2009: "Kære børn. Når jeg ser på jer, bliver mit hjerte fyldt med smerte. Hvor går I hen, mine børn? Er I sunket så dybt i synd, at I ikke ved, hvordan I skal standse jer selv? I retfærdiggør jer med synden og lever i overensstemmelse hermed. Knæl ned foran korset og se på min Søn. Han besejrede synd og død, for at I, mine børn, kan leve. Giv mig lov til at hjælpe jer, så I ikke skal dø, men leve med min Søn i evighed. Tak."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober 2009)

25. oktober 2009: ”Kære børn! Også i dag bringer jeg jer min velsignelse. Jeg velsigner jer alle og kalder jer til at gå fremad på den vej, som Gud gennem mig har begyndt i jer til jeres frelse. I må bede, faste og være glade vidner for jeres tro, små børn, og lad jeres hjerte altid være fyldt med bøn. Tak, fordi I har hørt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. oktober 2009)

2. november 2009: ”Kære børn. Også i dag er jeg sammen med jer for at vise jer den vej, som vil hjælpe jer til at lære Guds kærlighed at kende, kærligheden fra Gud, som lod jer kalde Ham Fader, og erkende Ham som Fader. Jeg beder jer om alvorligt at se ind i jeres hjerte for at se, hvor meget I elsker Ham. Er Han den, som skal elskes sidst? Hvor mange gange har I forrådt, fornægtet og glemt Ham, omgivet som I er af materielle goder? Mine børn, lad være at forføre jer selv med verdens goder. Tænk på jeres sjæl, for den er vigtigere end legemet. Rens den. Påkald Faderen. Han venter på jer.  Vend tilbage til Ham. Jeg er hos jer, fordi Han i sin nåde har sendt mig. Tak.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november 2009)

25. november 2009: ”Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til fornyet bøn i jeres familier. Bered jer med glæde til Jesu komme. Kære små børn, lad jeres hjerter være rene og milde, så at kærlighed og varme kan flyde gennem jer ind i ethvert hjerte, som er langt borte fra Hans kærlighed. Mine små børn, vær mine fremstrakte hænder, kærlighedens hænder til alle dem, som er blevet fortabt, og som ikke mere har tro og håb. Tak, at I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. november 2009)

2. december 2010: “Kære børn! I denne tid med forberedelser og glad forventning vil jeg som Moder vise hen til det, som er det vigtigste – til jeres sjæl. Kan min Søn fødes i den? Er den i kærlighed renset for løgn, hovmod, had og ondskab? Elsker jeres sjæl Gud over alt som Fader og menneskene som broder i Kristus? Jeg viser jer hen til den vej, som vil løfte jeres sjæl op til den fuldkomne forening med min Søn. Jeg ønsker, at min Søn skal fødes i jer. Hvilken glæde for mig som Moder. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. december 2009)

25. december 2009: “Kære børn! På denne dag fyldt med glæde fører jeg jer alle frem for min Søn, Fredskongen, for at Han kan give jer sin fred og sin velsignelse. Kære små børn, del denne fred og velsignelse med andre. Tak fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. december 2009)

25. december 2009:
Ved den sidste daglige åbenbaring den 12. september 1998 sagde Gudsmoder til Jakov Colo, at han fremover ville få en åbenbaring den 25. december, juledag. Sådan var det også i år. Gudsmoder kom med Jesusbarnet i sine arme. Åbenbaringen begyndte kl. 14,35 og varede 12 minutter. Guds Moder gav følgende budskab:


”Kære børn! I hele denne tid, hvor Gud på en særlig måde tillader mig at være sammen med jer, ønsker jeg at føre jer ad den vej, som fører til Jesus og til jeres frelse. Mine kære børn, kun i Gud kan I finde frelsen, og derfor kalder jeg på jer – særlig på denne nådefulde dag – med den lille Jesus i mine arme: Tillad Jesus at blive født i jeres hjerter. Kun med Jesus i hjertet kan I bryde op og gå vejen til frelsen og det evige liv.”
(Jakovs årlige budskab den 25. december 2009)

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal