2010

1. januar 2010: ”Kære børn! Jeg takker jer. I er mit håb, jeg velsigner jer alle. I er min glæde. Fortsæt med at omvende jer og at leve mine budskaber med glæde.”
(Marijas særlige budskab den 1. januar 2010)

2. januar 2010: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at bryde op sammen med mig i fuldkommen tillid og kærlighed, for jeg vil gerne, at I skal lære min Søn at kende. Vær ikke bange, mine børn. Jeg er her sammen med jer, jeg er ved jeres side. Jeg vil vise jer, hvordan I kan tilgive jer selv og andre, og med hjertets ærlige anger knæle ned for Faderen. Gør alt for at alt det skal dø i jer, som hindrer jer i at elske og at redde, for at I kan være hos Ham og i Ham. Beslut jer for en ny begyndelse, begyndelsen til den sande kærlighed, som er Gud selv. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. januar 2010)

25. januar 2010: ”Kære Børn! Måtte denne tid blive en tid med personlig bøn for jer, så at troens sædekorn må vokse i jeres hjerter, og den må vokse op til at blive et glad vidnesbyrd for andre. Jeg er hos jer og vil gerne inspirere jer til at vokse og glæde jer i Herren, som har skabt jer! Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. januar 2010)

2. februar 2010: ”Kære børn! Med moderlig kærlighed kalder jeg jer i dag til at være et fyrtårn for alle sjæle, som famler omkring i mørket uden at kende Guds kærlighed. For at I kan lyse så meget som muligt og kan tiltrække så mange sjæle som muligt, så tillad ikke, at usandheder som kommer ud af jeres mund, bringer jeres samvittighed til tavshed. Vær fuldkomne! Jeg fører jer med moderlig hånd, kærlghedens hånd. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. februar 2010)

25. februar 2010: ”Kære børn! I denne nådens tid, hvor også naturen forbereder sig på at skænke de skønneste farver i året, kalder jeg jer, mine kære børn, til at åbne jeres hjerter for Gud, jeres Skaber, for at Han kan forvandle og forme jer efter sit billede, så at alt det gode, som er faldet i søvn i jeres hjerter, bliver vakt til nyt liv og til længsel efter evigheden. Tak, at I har svaret på mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. februar 2010)

2. marts 2010: ”Kære børn! I denne særlige tid, hvor I søger at være endnu nærmere min Søn i Hans lidelse, men også den kærlighed, hvormed Han har båret den, ønsker jeg at sige til jer, at jeg er hos jer. Jeg vil hjælpe jer med at besejre fejltagelser og fristelser med min nåde. Jeg lærer jer kærlighed, den kærlighed, som udsletter alle synder og gør jer fuldkomne, den kærlighed, som giver jer min Søns fred, nu og for evigt. Fred være med jer og i jer, for jeg er Fredens Dronning. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. marts 2010)

Seeren Mirjana Dragicevic-Soldo fik fra 24. juni 1981 til 25. december 1982 daglige åbenbaringer. Under den sidste af disse daglige åbenbaringer, hvor Guds Moder betroede hende den 10. hemmelighed, sagde hun til hende, at hun én gang om året, den 18. marts, ville vise sig for hende. Sådan har det været i alle disse år, og således også i år. Flere tusinde pilgrimme havde samlet sig til rosenkransbøn ved ”Det blå Kors”.
Åbenbaringen begyndte kl. 13,50 og varede til kl. 13,54.

18. marts 2010: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at elske med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl. Bed om kærlighedens gave, for hvis sjælen elsker, kalder den min søn til sig. Min Søn afviser ikke dem, som kalder på Ham, og som ønsker at leve i Hans efterfølgelse. Bed for dem, som ikke fatter kærligheden, og som ikke forstår, hvad det vil sige at elske. Bed om, at Gud må være deres Fader og ikke deres Dommer. Mine børn, vær mine apostle, vær min kærligheds flod. Jeg har brug for jer. Jeg takker jer.”
(Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2010)

25. marts 2010: ”Kære børn! Også i dag vil jeg kalde jer alle til at være stærke i bønnen og i de øjeblikke, hvor I bliver angrebet af fristelser. Lev jeres kristne kald i glæde og ydmyghed og vær et vidnesbyrd for alle. Jeg er med jer og bærer jer alle frem for min Søn Jesus, og Han vil skænke jer styrke og hjælp. Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts 2010)

2. april 2010: “Kære børn, i dag velsigner jeg jer på en særlig måde, og jeg beder for, at I må vende tilbage til den rette vej, til min Søn – jeres Frelser, jeres Forløser – til Ham, som gav jer evigt liv. Tænk over alt det, som er menneskeligt, på alt det, som forhindrer jer i at efterfølge min Søn, på flygtighed, ufuldkommenhed og begrænsning – og tænk så på min Søn, på Hans guddommelige uendelighed. Ved jeres overgivelse og bøn vil I forædle jeres legeme og fuldkommengøre jeres sjæl. Vær årvågne, mine børn. Jeg takker jer”.

Vor Frue velsignede alle og alle de religiøse ting, vi havde medbragt til velsignelse. Da Vor Frue forlod os, så Mirjana et stor gyldent kors bag Vor Frue.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2010)

25. april 2010: “Kære børn!  I denne tid, hvor I på en særlig måde beder og søger min forbøn, kalder jeg jer, mine børn, til at bede om, at jeg kan hjælpe jer gennem jeres bønner, for at så mange hjerter som muligt åbner sig for mine budskaber. Bed for mine anliggender.  Jeg er hos jer og går i forbøn for hver enkelt af jer hos min Søn. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. april 2010)

2. maj 2010: ”Kære børn! I dag kalder den gode Fader jer igennem mig, til at I med sjælen fyldt af kærlighed bereder jer til et åndeligt møde. Kære børn, lad jer fylde af nåde, så at I oprigtigt angrer jeres synder og længes efter det gode. I må længes på vegne af dem, som ikke har lært fuldkommenheden af det gode at kende. Så vil Gud elske jer endnu mere. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. maj 2010)

25. maj 2010: ”Kære børn! Gud har givet jer den gave at leve og beskytte alt det gode, som er i jer og rundt omkring jer, og til at inspirere andre til at være bedre og mere hellige; men heller ikke Satan sover, og gennem modernismen afleder han jer og fører jer ad sine veje. Derfor, mine kære børn, af kærlighed til mit uplettede hjerte må I elske Gud over alt og leve Hans bud. Så vil jeres liv have mening, og fred vil herske på jorden. Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj 2010)

2. juni 2010: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til ved faste og bøn at bane vejen for min Søn ind i jeres hjerter. Tag imod mig som Mor og som forkynder af Guds kærlighed og Hans ønske om jeres frelse. Gør jer fri fra alt det i jeres fortid, som tynger jer og giver jer skyldfølelse, og frem for alt fra det, som har ført jer ind på vildveje og i mørke. Tag imod Lyset. Bliv født på ny i min Søns retfærdighed. Jeg takker jer.”

Vor Frue velsignede alle religiøse artikler, og Mirjana sagde, at da Vor Frue forlod hende ved afslutningen på åbenbaringen, så hun en hvid due, som Mirjana mente var Helligånden.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juni 2010)

25. juni 2010: "Kære børn! Med glæde kalder jeg jer alle til at leve mine budskaber med glæde; kun på den måde, kære børn, vil I kunne være tættere ved min Søn. Jeg ønsker at føre jer alle til Ham alene, og i Ham vil I finde den sande fred og jeres hjertes glæde. Jeg velsigner jer alle og elsker jer med uendelig kærlighed. Tak, at I har fulgt mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juni 2010)

25. juni 2010: Seeren Ivanka Ivankovic-Elez fik sin sædvanlige årlige åbenbaring den 25. juni 2010. Ved den sidste af de daglige åbenbaringer den 7. maj 1985 betroede Guds Moder Ivanka den tiende og sidste hemmelighed. Hun sagde, at hun gennem hele sit liv en gang om året ville modtage en åbenbaring på årsdagen for den første åbenbaring. Sådan var det også dette år. Åbenbaringen varede 6 minutter. Ivanka modtog åbenbaringen i sit hjem. Kun Ivankas familie var til stede. Efter åbenbaringen sagde Ivanka: Guds Moder talte til mig om den 5. hemmelighed, og til sidst sagde hun:
”Kære børn, modtag min moderlige velsignelse.”
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2010)

2. juli 2010: "Kære børn! Mit moderlige kald, som jeg retter til jer i dag, er et Sandhedens og Livets kald. Min Søn, som er Livet, elsker jer og kender jer i Sandhed. For at I skal kende og elske jer selv, må I lære min Søn at kende; men for at I kan kende og elske andre, må I se min Søn i dem. Derfor, mine børn, bed, bed, for at I kan begribe det og hengive jer i frihed og totalt forvandles og på denne måde kan have det himmelske Kongerige i jeres hjerte her på jorden. Jeg takker jer!"
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juli 2010)

25. juli 2010: "Kære børn! På ny kalder jeg jer til at følge mig med glæde. Jeg ønsker at føre jer alle til min Søn, jeres Frelser. I er ikke klar over, at uden Ham har I ingen glæde og ingen fred og heller ingen fremtid eller evigt liv. Derfor, kære børn, brug denne tid godt til med glæde at bede og overgive jer til Gud. Tak, at I har fulgt mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juli 2010)

2. august 2010: "Kære Børn! I dag indbyder jeg jer til sammen med mig at begynde at bygge Himmeriget i jeres hjerter, til at glemme det som er jeres eget, og – idet I følger min Søns eksempel – at tænke på det, som er Guds. Hvad ønsker Han af jer? Tillad ikke Satan at åbne jer vejene til jordisk lykke, vejene uden min Søn. For min Søn lever. Jeg ønsker jer den evige lykke og fred, enhed med min Søn, med Gud. Jeg tilbyder jer Guds Rige. Jeg takker jer"
(Mirjanas månedlige budskab den 2. august 2010)

25. august 2010: "Kære børn! Med stor glæde vil jeg også i dag kalde jer til bøn: Bed, bed, bed. Måtte denne tid blive til en tid til personlig bøn for jer. Find i løbet af dagen et sted, hvor I beder med glæde fordybet i jer selv. Jeg elsker jer og velsigner jer alle. Tak, at I har fulgt mit kald"
(Marijas månedlige budskab den 25. august 2010)

2. september 2010: "Kære børn! Jeg er hos jer , fordi jeg vil hjælpe jer i de fristelser, som denne renselsens tid fører jer ud i. Mine børn, en af disse er ikke at tilgive og ikke at bede om tilgivelse. Enhver synd sårer kærligheden og fører jer bort fra den – men kærligheden, det er min Søn. Derfor mine børn, hvis I sammen med mig vil gå fremad mod Guds kærligheds fred, må I lære at tilgive og at bede om tilgivelse. Jeg takker jer."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september 2010)

25. september 2010: "Kære børn!I dag er jeg hos jer, og jeg velsigner jer med min moderlige fredens velsignelse, og jeg opfordrer jer alvorligt til, at I lever jeres tro endnu mere intenst, for I er stadig svage og ikke ydmyge. Mine kære børn, jeg opfordrer jer alvorligt til, at I taler mindre og arbejder mere på jeres personlige omvendelse, så at jeres vidnesbyrd kan bære frugt. Og måtte jeres liv dog blive en uophørlig bøn. Tak, at I har fulgt mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. september 2010)

2. oktober 2010: "Kære børn, I dag kalder jeg jer til en ydmyg - kære børn - virkelig ydmyg fromhed. Måtte jeres hjerter være retfærdige. Måtte de kors, I bærer, være jeres middel i kampen mod vor tids synder. Måtte jeres våben være tålmodighed og grænseløs kærlighed, en kærlighed, som kan vente, og som sætter jer i stand til at erkende Guds tegn, for at I i jeres liv med ydmyg kærlighed kan vise sandheden til dem, som søger den i syndens mørke. Mine børn, mine apostle, hjælp mig at åbne vejen for min Søn. Endnu engang kalder jeg jer til bøn for jeres hyrder. Ved deres side vil jeg triumfere. Jeg takker jer."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober 2010)

25. oktober 2010: "Kære børn! Må denne tid være en bønnens tid for jer. Mit kald til jer, mine kære børn, ønsker jeg skal være et kald til, at I beslutter jer til at følge omvendelsens vej; bed derfor og bed om alle helgeners forbøn. Måtte de være jer et forbillede, en inspiration og glæde til det evige liv. Tak, at I har fulgt mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. oktober 2010)

2. november 2010: “Kære børn, med moderlig udholdenhed og kærlighed bringer jeg jer Livets Lys, for at ødelægge dødens mørke i jer. Vend jer ikke bort fra mig, mine børn! Stands og se ind i jer selv, hvor syndige I er. Erkend jeres synder og bed om tilgivelse. Mine børn, I vil ikke acceptere, at I er magtesløse og små. Men I kan være stærke og store, hvis I gør Guds vilje. Giv mig jeres rensede hjerter, så at jeg kan bestråle dem med Livets lys – min Søn. Jeg takker jer!”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november 2010)

25. november 2010: “Kære børn! Jeg ser på jer og ser i jeres hjerter døden uden håb, hvileløshed og hunger. Der er ingen bøn og ingen tillid til Gud, derfor tillader den Almægtige, at jeg bringer jer håb og glæde. Åben jer. Åben jeres hjerter for Guds barmhjertighed, og Han vil give jer alt, hvad I behøver, og Han vil fylde jeres hjerter med fred, for Han er jeres fred og jeres håb. Tak, at I har hørt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. november 2010)

2. december 2010: ”Kære børn, i dag beder jeg her sammen med jer om, at I må få kraft til at åbne jeres hjerter, for på den måde at erkende den lidende Guds mægtige kærlighed. Gennem denne Hans kærlighed, godhed og sagtmodighed er også jeg hos jer. Jeg kalder jer til, at denne særlige forberedelsens tid må blive en tid til bøn, bod og omvendelse. Mine børn. I har brug for Gud. I kommer ikke fremad uden min Søn. Når I forstår og accepterer det, vil det, som er blevet lovet jer, blive virkeliggjort. Ved Helligånden vil det himmelske kongerige blive født i jeres hjerter. Derhen vil jeg føre jer. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. december 2010)

25. december 2010: “Kære børn! I dag vil jeg og min Søn Jesus give jer i overflod af glæde og fred, for at enhver af jer kan blive glade bærere og vidner om freden og glæden dér, hvor I bor. Mine kære børn, vær velsignelse og vær fred. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. december 2010)

25. december 2010: Ved den sidste af hans daglige åbenbaringer den 12. dec. 1998 sagde Guds Moder til Jakov, at han én gang om året, den 25. december, i julen ville modtage en åbenbaring. Sådan var det også dette år. Guds Moder kom med Jesusbarnet på armen. Visionen begyndte kl. 14, 25 og varede 7 minutter.
Jakov fortalte: ”Guds Moder talte om hemmelighederne og sagde til sidst:

Bed, bed, bed.”
(Jakovs årlige budskab den 25. december 2010)


Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal