2011

2. januar 2011: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at blive ét med Jesus, min Søn. Mit moderhjerte beder for, at I skal forstå, at I er Guds familie. Takket være viljens åndelige frihed, som den himmelske Fader har skænket jer, er I kaldede til selv at erkende Sandheden, det gode eller det onde. Gid bøn og faste må åbne jeres hjerter og hjælpe jer med at opdage den himmelske Fader igennem min Søn. Når I opdager Faderen, vil jeres liv blive rettet imod at gøre Guds vilje og skabe Guds familie, sådan som min Søn ønsker. På denne vej vil jeg ikke forlade jer. Jeg takker jer.”

Under visionen, følte Mirjana, at hun kunne eller skulle sige til Guds Moder, ”Vi kommer alle til dig med vore lidelser og vore kors. Hjælp os, bønfalder vi dig.” Som svar løftede Guds Moder sine hænder over Mirjana og alle, der var til stede, og sagde:

”Åbn jeres hjerter for mig. Giv jeres lidelser til mig. Jeres Moder vil hjælpe jer”.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. januar 2011)

25. januar 2011: “Kære børn! også i dag er jeg hos jer og ser på jer og velsigner jer, og jeg mister ikke håbet om, at denne verden vil ændre sig til det gode, og at freden vil herske i menneskenes hjerter. Glæden vil begynde at herske i verden, fordi I har åbnet jer for mit kald og for Guds Kærlighed. Helligånden vil forandre de fleste af dem, som har sagt Ja. Derfor siger jeg. Tak, fordi I har fulgt mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. januar 2011)

2. februar 2011: ”Kære børn; I samles omkring mig, I søger jeres vej, I søger Sandheden, men glemmer det vigtigste, I glemmer at bede ordentligt. Jeres læber former talløse ord, men i jeres hjerte føler I ingenting. Når I vandrer i mørke, forestiller I jer endda Gud selv efter jeres eget hoved, og ikke sådan, som Han virkelig er i sin kærlighed. Kære børn, ordentlig bøn kommer fra dybet af jeres hjerte, fra jeres lidelse, fra jeres glæde, fra jeres søgen efter syndernes forladelse. Det er sådan, I lærer den sande Gud at kende og derigennem også jer selv, fordi I er skabt i Hans billede. Bøn vil føre jer til opfyldelsen af min længsel og til fuldførelsen af min opgave her hos jer, til énheden i Guds familie. TAK”
Vor Frue velsignede alle, der var til stede, takkede os og bad os bede for præsterne.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. februar 2011)

25. februar 2011: ”Kære børn! Naturen vågner, og på træerne ser man de første knopper, som vil bringe de skønneste blomster og frugter. Jeg ønsker, at også I, kære børn, arbejder på jeres omvendelse, og at det er jer, som med jeres liv giver vidnesbyrd, for at jeres eksempel kan være et tegn og en tilskyndelse for de andre til omvendelse. Jeg er med jer og går i forbøn hos min Søn Jesus for jeres omvendelse. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. februar 2011)

2. marts 2011: ”Kære børn! Mit moderlige hjerte lider forfærdeligt, når jeg ser på mine børn, som hårdnakket sætter det menneskelige over det, som er af Gud. Mine børn, som trods alt det, der omgiver dem, og trods alle de tegn, som bliver sendt til dem, mener, at de kan gå fremad uden min Søn. Det kan de ikke! De går mod den evige fortabelse. Derfor samler jeg jer, som er beredte til at åbne jeres hjerter for mig, og som er beredte til at være apostle for min kærlighed, for at I kan hjælpe mig, idet I lever Guds kærlighed for at være et eksempel for dem, som ikke kender den. Måtte faste og bøn give jer kraften til det; men jeg velsigner jer med moderlig velsignelse i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. marts 2011)

18. marts 2011: Seeren Mirjana Dragicevic-Soldo havde daglige åbenbaringer fra 24. juni 1981 til 25. december 1982. Under den sidste daglige åbenbaring betroede Guds Moder hende den 10. hemmelighed og fortalte hende, at hun ville vise sig for hende en gang om året den 18. marts. Gennem alle årene har det været således, og også i år. Flere tusinde pilgrimme samledes i rosenkransbøn ved ”Det Blå Kors”. Åbenbaringen varede fra kl. 13:46 til kl. 13:50.

18. marts 2011: “Kære børn! Jeg er hos jer i den største Kærligheds navn, i den kære Guds navn, Han, som har næret jer gennem min Søn og har vist jer den sande kærlighed. Jeg vil føre jer ad Guds vej. Jeg vil lære jer den sande kærlighed, for at andre kan se den i jer, og for at I kan se den i andre, så at I kan være deres brødre, og for at andre i jer kan se den barmhjertige broder. Mine børn, vær ikke bange for at åbne jeres hjerter for mig. Jeg vil med moderlig kærlighed vise jer, hvad jeg venter af hver enkelt af jer, hvad jeg venter af mine apostle. Kom med mig. Jeg takker jer."
(Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2011)

25. marts 2011: “Kære børn! På en særlig måde vil jeg i dag kalde jer til omvendelse. Gid et nyt liv fra i dag måtte begynde i jeres hjerte. Børn, jeg vil gerne se jeres ”JA”, og gid hvert øjeblik af jeres liv måtte være et glad liv i Guds vilje. Jeg velsigner jer i dag på en særlig måde med min moderlige velsignelse med fred, kærlighed og énhed i mit hjerte og i min Søns Jesu hjerte. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts 2011)

2. april 2011: ”Kære børn! Med moderlig kærlighed vil jeg gerne åbne hjertet på hver af jer og lære jer den personlige forening med Faderen. For at I kan tage imod det, må I begribe, at I er vigtige for Gud, og at Han kalder på hver enkelt af jer. I må begribe, at jeres bøn er et barns samtale med Faderen, at kærligheden er den vej, som I må begive jer ud på – kærligheden til Gud og til jeres næste. Mine børn, det er en kærlighed, som ikke har grænser, det er en kærlighed, som opstår i Sandhed, og som går til enden. Følg mig, mine børn, for at også de andre, som i jer erkender Sandheden og kærligheden, kan følge jer. Jeg takker jer!”
Gudsmoder opfordrede endnu engang til bøn for vore hyrder: Hun sagde:
"De har en særlig plads i mit hjerte, de repræsenterer min Søn.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2011)

25. april 2011: ”Kære børn! Lige som naturen giver os de skønneste farver i året, således kalder jeg også jer til, at I med jeres liv giver vidnesbyrd og hjælper andre til at nærme sig mit uplettede hjerte, for at kærligheden til den Allerhøjeste skal flamme op i deres hjerte. Jeg er med jer, og jeg beder for jer uden ophør, for at jeres liv må være et genskin af Himlen her på jorden. Tak, at I har fulgt mit kald”.
(Marijas månedlige budskab den 25. april 2011)

2. maj 2011: "Kære børn! Gud Fader sender mig for at vise jer vejen til frelse, for Han ønsker at frelse jer, mine børn, ikke at dømme jer. Derfor samler jeg jer om mig som jeres Moder, for jeg ønsker at hjælpe jer med min moderlige kærlighed, så I kan befri jer fra fortidens snavs og begynde at leve et nyt og anderledes liv. Jeg kalder jer til, at I opstår i min Søn. Ved at skrifte jeres synder må I tage afstand fra alt det, der har fjernet jer fra min Søn, og har gjort jeres liv tomt og meningsløst. Sig af hjertet ”JA” til Faderen og begiv jer af sted på frelsens vej, som Han kalder jer til gennem Helligånden. Jeg takker jer! Jeg beder især for hyrderne, at Gud vil hjælpe dem til, at de af hele deres hjerte må være ved jeres side.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. maj 2011)

25. maj 2011: ”Kære børn! Min bøn i dag er for alle, som søger omvendelsens nåde. I banker på mit hjertes dør, men uden håb og bøn, i synd, og uden bodens sakramente til forsoning med Gud. Vend ryggen til synden og beslut jer for helligheden, kære børn. Kun på den måde kan jeg hjælpe jer, høre jeres bønner og gå i forbøn hos den Allerhøjeste. Tak, fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj 2011)

2. juni 2011: ”Kære børn! Mens jeg kalder jer til bøn for dem, som endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende, og I ville se ind i jeres hjerter, så ville I forstå, at jeg taler om mange af jer. Spørg jer selv oprigtigt med åbent hjerte, om I ønsker den levende Gud, eller I vil vende Ham ryggen og leve sådan, som I selv synes. Se jer om, mine børn, og se, hvor verden er på vej hen, verden som mener, den gør alt uden Faderen, og som vandrer i fristelsens mørke. Jeg rækker jer Sandhedens lys og Helligånden. Efter Guds plan er jeg hos jer for at hjælpe jer til, at min Søn, Hans kors og Hans opstandelse vil sejre. Som Moder ønsker og beder jeg for jeres énhed med min Søn og Hans gerning. Jeg er hos jer. Det er jeres beslutning! Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juni 2011)

25. juni 2011:”Kære børn! Sig sammen med mig Tak til den Allerhøjeste for, at jeg må være her hos jer. Mit hjerte glæder sig over at se kærligheden og glæden ved at leve i mine budskaber. Mange af jer har fulgt mig, men jeg søger og venter på alle de hjerter, der er faldet i søvn, for at de skal vågne op af vantroens søvn. Mine kære børn, kom endnu nærmere til mit uplettede hjerte, for at jeg kan føre jer alle til evigheden. Tak at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. juni 2011)

25. juni 2011: Seeren Ivanka Ivankovic Elez fik sin tilbagevendende årlige åbenbaring den 15. juni 2011. Ved den sidste daglige åbenbaring den 7. maj 1985 betroede Guds Moder Ivanka den tiende og sidste hemmelighed. Hun siger, at hun gennem resten af sit liv hvert år vil få en åbenbaring på årsdagen for den første åbenbaring. Sådan var det også dette år. Åbenbaringen varede 8 minutter. Ivanka fik åbenbaringen i sit hjem. Kun hendes familie var til stede ved åbenbaringen. Efter åbenbaringen sagde Ivanka:
”Guds Moder talte til mig om den 1. hemmelighed, og til sidst sagde hun
:
’Kære børn, modtag min moderlige velsignelse’”
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2011)

2. juli 2011: ”Kære børn. I dag kalder jeg jer til at tage et vanskeligt og pinefuldt skridt til enheden med min Søn. Jeg kalder jer til en fuldkommen bekendelse og til at skrifte jeres synder, så I kan blive rene. Et urent hjerte kan ikke være i og med min Søn. Et urent hjerte kan ikke bære kærlighedens og enhedens frugter. Et urent hjerte kan ikke gøre gode og retfærdige ting, det er ikke noget eksempel på Guds kærligheds skønhed for dem, som omgiver det og som ikke har lært den at kende. I, mine børn, samler jer om mig fyldt med begejstring, ønsker og forventninger, og jeg vil bede den gode Fader, at han ved den Hellige Ånd lægger min Søn, troen, ind i jeres rensede hjerter. Mine børn, lyt til mig, følg mig.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juli 2011)

25. juli 2011: ”Kære børn! Denne tid skal være en tid til bøn og stilhed for jer.
Hvil jeres krop og sjæl, de skal være i Guds kærlighed. Tillad mig at lede jer, mine børn, åbn jeres hjerter for Helligånden, så at alt det gode. som er i jer, kan blomstre op og bringe hundredfold frugt. Begynd og slut dagen med bøn i hjertet.
Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. juli 2011)

2. august 2011: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til, at I på ny bliver født i bønnen og ved Helligånden bliver et nyt folk med min Søn, et folk, som ved, at hvis det mister Gud, så har det mistet sig selv, et folk, som ved, at med Gud er det i sikkerhed og frelst trods alle lidelser og fristelser. Jeg kalder jer til, at I samles i Guds familie og bliver styrket med Faderens kraft. Enkeltvis mine børn, kan I ikke standse det onde, som vil beherske og forstyrre verden. Men efter Guds vilje kan I i fællesskab sammen med min Søn ændre alt og helbrede verden. Jeg kalder jer af hele mit hjerte til at bede for hyrderne, for min Søn har udvalgt dem. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. august 2011)

25. august 2011: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at bede og faste for mine intentioner, for Satan ønsker at ødelægge min plan. Jeg begyndte her med dette sogn, og jeg har kaldt hele verden. Mange har fulgt kaldet, men der er et enormt stort antal, som hverken vil høre eller tage imod mit kald. Vær derfor stærke og beslutsomme, I, som har givet jeres JA. Tak, at I har fulgt mit kald”
(Marijas månedlige budskab den 25. august 2011)

2. september 2011: ”Kære børn. Af hele mit hjerte og med hele min sjæl fyldt af tro og kærlighed til den himmelske Fader gav jeg min Søn til jer og giver Ham til jer igen. Min Søn har givet jer, alle jordens folk, at kende den eneste sande Gud og Hans kærlighed. Han har ført jer på Sandhedens vej og gjort jer til brødre og søstre. Derfor, mine børn, far ikke vild, luk ikke jeres hjerte for Hans tro, håb og kærlighed. Alt omkring jer forgår, og alt falder fra hinanden, kun Guds ære består. Giv derfor afkald på alt, som skiller jer fra Gud. Tilbed Ham alene, for Han er den eneste sande Gud. Jeg er hos jer, og jeg bliver hos jer. Jeg beder især for hyrderne, at de må være værdige repræsentanter for min Søn og med kærlighed må føre jer på Sandhedens vej. Jeg takker jer”.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september 2011)

25. september 2011: ”Kære børn! Jeg kalder jer til, at denne tid for jer alle bliver en vidnesbyrdets tid. I, som lever i Guds kærlighed og har erfaret hans gaver, I må vidne om dem med jeres ord og jeres liv, for at de kan blive til glæde for andre og en tilskyndelse til deres tro. Jeg er hos jer, og jeg går uophørligt i forbøn for jer alle hos Gud, for at jeres tro altid må være levende, glad og i Guds kærlighed. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. september 2011)

2. oktober 2011: ”Kære børn! Også i dag kalder mit moderlige hjerte jer til bøn, til jeres personlige forhold til Gud Fader og til bønnens glæde i Ham. Gud Fader er ikke fjernt fra jer og ikke ukendt for jer. Han har åbenbaret sig for jer gennem min Søn, og Han har skænket jer Livet, som er min Søn. Derfor, mine børn, overgiv jer ikke til fristelserne, fordi de vil fjerne jer fra Gud Fader. Bed! Forsøg ikke at have familie og bekendtskaber uden Ham. Bed! Bed om, at jeres hjerter må blive oversvømmet af den godhed, som kun kommer fra min Søn, som er den sande godhed. Kun hjerter, der er opfyldt af godhed, kan fatte Gud Fader og tage imod Ham. Jeg vil også føre jer videre frem. Særligt beder jeg om, at I ikke dømmer jeres hyrder. Mine børn, glemmer I, at de er blevet kaldede af Gud Fader? Bed! Jeg takker jer”.
Citat Mirjana: "Jeg har aldrig før sagt noget. Men, brødre og søstre, er I nu bevidste om, at Guds Moder var sammen med os? hver af os skulle spørge sig selv, om vi er værdige til det. Dette siger jeg, fordi det falder mig svært at se Guds Moder i smerte, for enhver af os søger miraklet, men vi vil ikke fuldbyrde miraklet i os selv."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober 2011)

25. oktober 2011: ”Kære børn! Jeg betragter jer, og i jeres hjerter ser jeg ingen glæde. I dag ønsker jeg at give jer den Opstandnes glæde, for at Han kan føre jer og omfavne jer med sin kærlighed og ømhed. Jeg elsker jer og beder uden ophør til min Søn Jesus for jeres omvendelse. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. oktober 2011)

2. november 2011: ”Kære børn! Faderen har ikke overladt jer til jer selv. Uden mål er Hans kærlighed, den kærlighed, som bringer mig til jer for at hjælpe jer, så at I lærer Ham at kende for at I alle med fuldt hjerte gennem min Søn kan kalde Ham Fader, for at I kan være ét folk i Guds familie.  Men mine børn, glem ikke, at I ikke kun er i denne verden for jeres egen skyld, og at jeg ikke kun kalder jer her hen for jeres egen skyld. De, som følger min Søn, tænker på deres broder i Kristus som på sig selv og de kender ikke til selviskhed. Derfor ønsker jeg, at I er min Søns lys, at I oplyser vejen for alle dem, som ikke har lært Faderen at kende, for alle dem, som raver rundt i syndens mørke, i fortvivlelse, pine og ensomhed, og at I med jeres liv viser dem Guds kærlighed. Jeg er hos jer. Når I åbner jeres hjerter, vil jeg føre jer. Jeg kalder jer igen: Bed for jeres hyrder. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november 2011)

25. november 2011: ”Kære børn! I dag ønsker jeg at give jer håb og fred. Mine kære børn, alt rundt omkring jer fører jer til de jordiske ting. Men jeg ønsker at lede jer til en nådens tid, så at I gennem denne tid kommer stadig nærmere til min Søn, for at Han kan føre jer til sin kærlighed og til det evige liv, som ethvert hjerte længes efter. I, mine kære børn, bed, og måtte denne tid blive en nåde for jeres sjæl. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. november 2011)

2. december 2011: “Kære børn! Som Moder er jeg med jer for at hjælpe jer mig med min kærlighed, min bøn og mit eksempel til at blive fremtidens sædekorn, det sædekorn, som skal vokse op til et stærkt træ og brede sine grene ud over hele verden. For at blive fremtidens sædekorn, kærlighedens sædekorn, så bed Faderen, at Han vil tilgive jer de hidtidige forsømmelser. Mine børn, kun et rent hjerte, som ikke er belastet af synden, kan åbne sig, og kun ærlige øjne kan se den vej, som jeg ønsker at lede jer. Når I erkender dette, vil I erkende Guds kærlighed, - den vil blive skænket jer. Så vil I give den videre til de andre som kærlighedens sædekorn. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. december 2011)

25. december 2011: ”Kære børn! Også i dag kommer jeg til jer med min søn Jesus i mine arme, for at Han skal give jer sin fred. Mine kære børn, bed og bær vidnesbyrd, sådan at hvert hjerte ikke beherskes af den menneskelige, men den guddommelige fred, som ingen kan ødelægge. Det er den fred i hjertet, som Gud giver til enhver, som Han elsker. Gennem dåben er I alle på en særlig måde kaldet og elsket; derfor skal I give vidnesbyrd og bede, så at I kan være mine udstrakte hænder til denne verden, som vansmægter efter Gud og freden. Tak, at I har hørt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. december 2011)

25. december 2011: Ved den sidste af de daglige åbenbaringer den 12. september 1998 sagde Gudsmoder til Jakov Colo, at han én gang om året, den 25. december, i julen ville få en åbenbaring. Sådan skete det også i år.  Gudsmoder kom med Jesusbarnet i armen. Åbenbaringen begyndte kl. 15,30 og varede 11minutter. Jakov fortalte:

”Kære børn! I dag vil jeg på en særlig måde tage jer med og overgive jer min Søn. Mine kære børn, åben jeres hjerter og tillad, at Jesus bliver født i jer. Kun således, mine kære børn, vil I selv kunne opleve jeres nye fødsel og begive jer på frelsens vej med Jesus i jeres hjerter. Tak, at I har fulgt mit kald”
(Jakovs årlige budskab den 25. december 2011)


Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal